El coneixement i el domini de les llengües estrangeres com a mínim com un usuari, és, des de fa ja molts anys, un objectiu important per a les nostres escoles, i, en general, podríem dir, que en aquest camp hi ha espai per la millora. Des de l’any 2006, el projecte Escola Multilingüe de la Fundació de l’Escola Cristiana de Catalunya ofereix ajuda als centres educatius en l’aplicació d’iniciatives multilingües diverses amb creativitat i eficàcia en el marc d’un projecte lingüístic estructurat i coherent, que esdevingui una garantia d’innovació, qualitat i seguiment del projecte multilingüe.

Promovem la millora de l’aprenentatge de les llengües estrangeres mitjançant el Programa Multilingüe. Sabem per experiència que, quan una escola vol millorar l’aprenentatge de la llengua estrangera, cal fer moltes activitats en aquesta llengua: és per això que moltes escoles han implantat experiències com l’AICLE (Aprenentatge integrat de continguts en llengua estrangera, o CLIL, Content and Language Integrated Learning, en llengua anglesa), activitats extraescolars en llengua estrangera, els auxiliars de conversa o els intercanvis, que són activitats sòlidament implantades en molts centres.

La Fundació Escola Cristiana de Catalunya garantirà a través de la seva Certificació Escola Multilingüe que les escoles disposen d’un projecte lingüístic sòlid i coherent, amb lideratge ferm, recursos adequats, processos eficients i resultats objectius.

Per poder assolir aquests objectius la Fundació Escola Cristiana de Catalunya establirà acords i convenis de col·laboració amb entitats, associacions i empreses per dur a terme diferents accions i iniciatives dins aquest Programa Multilingüe.

 

DESTINATARIS

Mestres i professorat de llengües estrangeres i de qualsevol matèria, coordinadors, caps d’estudi, responsables de nivell i directors interessats en la promoció de les iniciatives multilingües a les escoles.

 

OBJECTIU

El Programa Multilingüe és un conjunt d’accions i iniciatives que tenen com objectius:

  • Augmentar el nivell d’anglès del professorat de les escoles (organitzant cursos presencials i a distància i facilitant-ne l’organització a les escoles).
  • Millorar l’ensenyament-aprenentatge de les llengües estrangeres (organitzant cursos de metodologia).
  • Augmentar el temps d’exposició de l’alumnat a les llengües estrangeres (amb tota mena d’iniciatives puntuals i transversals i amb la impartició d’assignatures en anglès totalment o parcialment).
  • Certificar el nivell d’anglès de la comunitat educativa (a través de certificacions externes objectives i prestigioses).

 

ACCIONS

El Programa Multilingüe està format per diferents activitats formatives, cursos, tallers, jornades que permeten als equips de l’escola dissenyar un projecte multilingüe propi del centre. Les activitats de formació són: