L’oferta formativa que ofereix la Fundació Escola Cristiana de Catalunya està ordenada en PROGRAMES, grans àrees temàtiques sobre les quals la FECC té opinió pedagògica i ofereix diferents activitats de formació que es complementen entre sí i són coherents. Així per exemple, el PROGRAMA MULTILINGÜE està format per activitats diverses, des de jornades fins a cursets de mitja i curta durada, tots amb una mateixa concepció de la tutoria i impartits per formadors de solvència contrastada. Aquesta manera d’organitzar la formació que s’ofereix ha de facilitar als grups d’escoles i a cada centre planificar la formació permanent de manera coherent.

Les activitats formatives que ofereix la FECC es poden finançar de tres formes diferents (en el programa de l’activitat trobareu sempre detallada la via de finançament):

  1. Mitjançant la subvenció de formació professional per a l’ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Continua de Catalunya (CFCC). Aquesta entitat subvenciona a la FECC un nombre limitat de cursos cada any, els quals s’han de fer amb els objectius, continguts i durada que marca el CFCC. Aquests cursos, pel fet que són subvencionats, tenen inscripció gratuïta.
  2. Mitjançant el sistema de Bonificacions que ve regulat dins de les iniciatives i programes de Formación Profesional para el Empleo, que permet que l’escola deixi de pagar en impostos una part dels recursos invertits en la formació dels seus treballadors. En aquest sistema, l’escola primer paga el curs; i posteriorment la FECC fa les gestions perquè una part d’aquesta inversió pugui ser recuperada.
  3. Mitjançant els fons propis de les escoles, ja que determinades activitats formatives no poden ser finançades per cap dels sistemes anteriors. En aquests casos, han de ser les pròpies escoles les que es facin càrrec dels costos de la formació.

 

De vegades, les formacions combinen les modalitats b) i c) ja que hi ha activitats que no es poden bonificar; per exemple, el seguiment, l’assessorament, etc. no es possible finançar-los pel sistema de bonificacions. Aleshores, han de ser finançats per l’escola mitjançant fons propis.

Els requeriments burocràtics que cal complir pels sistemes a) i b) són molts i complexos. Requereixen un esforç de les escoles d’omplir documents i del personal de la FECC per recollir-los i gestionar-los. La FECC segueix el principi de complir estrictament amb la normativa; a part d’altres consideracions, hi ha inspeccions freqüents que comproven si hi ha irregularitats, i de trobar-ne, acaba repercutint en menys recursos econòmics per la formació, cosa que ni les escoles ni la FECC es poden permetre.

Les activitats dels diferents programes de formació es van oferint periòdicament als grups i escoles del col·lectiu en les instal·lacions de la FECC. Si hi ha un nombre d’escoles o d’alumnes que ho justifica, les activitats de formació es poden fer de manera descentralitzada en espais diferents de la FECC. També és possible oferir una formació als docents d’una escola en concret, de manera que sigui tot l’equip docent qui es formi en una metodologia, per exemple. Segurament, per alguns temes d’innovació, per exemple, és la manera més efectiva de fer formació.

És el nostre desig que aquesta oferta formativa ajudi al col·lectiu a planificar la formació permanent que ofereix als seus treballadors.

Per a més informació actualitzada sobre l’oferta formativa i els detalls de cada curs, caldrà adreçar-se a la web de la FECC, concretament a http://blogs.escolacristiana.org/formacio/llistat-de-cursos/