Es defineix com la Certificació atorgada a aquelles escoles adscrites a la Fundació Escola Cristiana que demostrin l’aplicació d’iniciatives multilingües diverses en el marc d’un projecte lingüístic estructurat i coherent, de manera que produeixin els resultats positius esperats.

La Certificació Escola Multilingüe (CEM) neix amb vocació de contribuir a sistematitzar, motivar, promoure, comunicar, valoritzar, fer visibles i qualificar les iniciatives multilingües de cada escola.

La CEM donarà dret a l’escola a exposar-la a l’exterior del centre, així com a totes les publicacions i comunicacions del centre en qualsevol suport.

La CEM és una certificació pròpia i exclusiva de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya per a les seves escoles adscrites, i per tal de poder esdevenir garantia d’innovació, qualitat i seguiment d’un projecte multilingüe, s’ha de caracteritzar pel rigor i la flexibilitat. Per això volem facilitar-vos en aquesta introducció diverses informacions importants.

Inspirant-se en el Model d’Excel.lència EFQM, la CEM us proposa avaluar allò que facilita el vostre projecte multilingüe, i els resultats que obteniu. En les pàgines següents trobareu una explicació més detallada, però en termes generals, considerem que hi ha tres criteris que faciliten el projecte: el lideratge (decidir què es vol fer i com se li donarà suport), els recursos (tot el potencial personal i material) i els processos (totes les activitats). I finalment hi ha uns resultats que s’espera obtenir i que cal poder mesurar.

Cada un d’aquests criteris compta amb diversos subcriteris que permetran valorar el grau d’assoliment del projecte. Us hem especificat alguns subcriteris, però no és una llista tancada ni exclusiva. Segur que descobrireu subcriteris propis de la vostra escola que haureu d’afegir perquè formen part del vostre projecte i mereixen ser valorats.

Cada criteri té una puntuació màxima: lideratge (150), recursos (150), processos (300) i resultats (400).

La suma de la puntuació màxima dels criteris és de 1000 punts (600 dels agents facilitadors + 400 dels resultats), que correspondrien al nivell d’excel.lència màxima d’un projecte multilingüe en una escola. Però pot haver-hi diferents graus d’excel.lència en la implementació d’un projecte. Per això hem determinat que es pot obtenir la Certificació d’Escola Multilingüe amb un mínim de 600 punts, en les condicions següents:

  • cal obtenir un mínim de 300 punts en els agents facilitadors (lideratge + recursos + processos) i un mínim de 200 punts en els resultats.
  • en cada un dels agents facilitadors no es pot obtenir menys d’1/3 de la puntuació màxima (per tant, 50 punts en lideratge, 50 punts en recursos i 100 punts en processos).

Els subcriteris s’especifiquen amb expressions com ara “cal aportar dades”, “cal aportar proves” o “cal demostrar”.  Dades, proves i demostracions s’haurien de concretar en una memòria que ha de ser descriptiva, i no exhaustiva, perquè la certificació pretén ser una eina versàtil i potent, no una càrrega burocràtica. La memòria pot incloure declaracions de la direcció o dels responsables del subcriteri, així com fitxes descriptives, material audiovisual, etc. Aquesta memòria serà lliurada al consultor assignat a l’escola.

A més, el consultor concertarà amb l’escola una visita –com a mínim- per entrevistar-se amb les persones de la comunitat educativa que consideri adients per valorar el projecte i presenciar les activitats que es puguin dur a terme en aquells moments i que siguin més indicades per a la valoració adequada del projecte.

Un cop realitzada l’avaluació de les dades obtingudes a partir de la memòria i la visita, el consultor proporcionarà a l’escola un breu informe on s’especificarà l’obtenció de la CEM, si és el cas, o bé els aspectes més fluixos que han afectat la puntuació impedint l’assoliment de la CEM, amb suggeriments per a millorar-los.

Si s’ha aconseguit la CEM, serà lliurada en format que permeti ser exposada en l’exterior del centre, i en format informàtic perquè pugui ser inserida en qualsevol element de comunicació de l’escola.

La CEM té una validesa de dos anys, passats els quals cal renovar la Certificació.

Les escoles compteu amb el suport del Departament Projecte Escola Multilingüe en forma d’assessorament telefònic i per correu electrònic durant tot el procés.

Per més informació podeu trucar al 93 302 70 13 o enviar-nos un correu a cem@fecc.cat.

Escoles CEM